Miljöpolicy för Borås Tidning Tryckeri AB

Vår policy är att alltid sträva efter ständiga förbättringar inom miljöarbetet och förebygga föroreningar. Detta sker genom att vi arbetar för en minskad resursförbrukning och miljöpåverkan men samtidigt upprätthåller en hög kvalitet och säkerhet i produktionen av dagstidningar.

Vi följer alltid vid var tid tillämplig och gällande miljölagstiftning samt andra tillämpliga krav.

Borås Tidning Tryckeri ställer krav på att leverantörer och övriga samarbetspartners beaktar miljö- och energiaspekter, avseende varor och tjänster i sina verksamheter.

Miljöpolicyn, som är kommunicerad till samtliga medarbetare, ligger även till grund för våra övergripande och detaljerade miljömål.