Miljöpolicy för Bold Printing Malmö AB

Bold Printing Malmö har beslutat att följande Miljöpolicy för Bold Printing Malmö ska gälla:

Bold Printing Malmös målsättning är att tillhandahålla tidningsprodukter med hög kvalitet och säkerhet, vilka produceras utan onödig resursförbrukning eller miljöbelastning. I första hand skall material och processer väljas, som möjliggör kretslopp.

Miljöarbetet pågår fortlöpande med inriktning på ständig förbättring och på ett åtagande om att skydda miljön. All verksamhet inom Bold Printing Malmö skall ha minimal påverkan på miljön. Miljöarbetet skall präglas av en helhetssyn, d.v.s. en bedömning skall göras av hela produktionsförloppets påverkan på miljön. Miljöbesluten skall vara långsiktiga och styras av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat. Myndighetskrav, lagstiftning samt uppfyllande av bindande krav utgör endast grund för miljöarbetet. Våra egna mål sätts som regel högre och skapar därmed handlingsfrihet.

Miljömålen ska baseras på vår miljöpåverkan och kontinuerligt följas upp i verksamheten.

Medarbetarnas miljömedvetenhet utgör grunden för ett väl fungerande miljöarbet