Miljöpolicy för Bold Printing Stockholm AB

Vår strävan är att ständigt förbättra vår verksamhet så att framställningen av tidningar sker effektivt, är resurssnål och inte äventyrar vår gemensamma miljö genom att: 

Följa gällande miljölagstiftning samt föreskrifter och övriga krav, och ha målsättningen att vara bättre och sätta våra mål högre.    Vi skall aktivt jobba för miljömedvetande på ett övergripande sätt och handling på individ nivå. 

 Föra en öppen dialog och redovisa resultatet av vårt miljöarbete.   Minimera miljöpåverkan genom att förebygga föroreningar, optimera förbrukningen av material och energi i vår verksamhet samt i möjligaste mån återvinna vårt avfall.  

Miljöpolicyn utgör grunden för våra övergripande och detaljerade miljömål, som syftar till minskad resursförbrukning, ökad återvinning samt minskade utsläpp.